Bilişim suçların da adli bilişim

Bilişim suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 10. Bölümünde yer alan243-246. ( TCK 243. , TCK 244. , TCK 245. ,) maddelerinden oluşmaktadır.

bilisim-suclari

Türk Ceza Kanunu Bilişim sistemine girme  başlıklı 243. Maddesinde; “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (1) (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” denilmektedir.

Diğer madde olan Türk Ceza Kanunu Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme başlıklı  244. Maddesinde ise; “(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur” denilmektedir.

Son madde olan Türk ceza Kanunu Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması başlıklı 245. Madde de ise “– (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.) (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. –––––––––––– (1) 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve” ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiştir. 9024-1 (2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (4) Birinci fıkrada yer alan suçun; a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın, c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz. (5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır” denilmektedir.

Bilişim suçları internetin vermiş olduğu erişim genişliği nedeni ile sayı olarak klasik suçlara nazaran oldukça fazla olarak işlenmektedir. Bilişim suçlarının daha fazla işlenmesinin diğer sebebi ise kasten işlenilen suçların yanı sıra kasıt olmadan da (çoğu zaman fail suç işlediğinin farkında bile olmayabilir) işleniyor olmasıdır.

Bilişim suçlarının işleniş şekli, hem sayı olarak hem de etki alanı olarak çok büyük olması, incelemenin çoğunlukla dijital materyaller üzerinde yapılıyor olması, bu suçun soruşturmalarında kendine has tekniklerin kullanılmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan dijital delillerin hassas olması sebebi ile yürütülen çalışmanın hatasız ve kesin olması gerekmektedir.

ABH Özel Adli Bilişim laboratuvarı tam donanımlı adli bilişim cihazları ve her biri konusunda en üst seviyede tecrübeli teknik kadrosu ile;

 • Doğrudan bilgisayarı sistemlerinin hedef alındığı vakalarda
 • Yetkisiz erişim ve sızma vakaları
 • Bilgisayar virüs – trojen bulaştırma vakaları
 • Şifreleme yazılımları ile sabotaj ve fidye isteme vakaları,
 • Hizmet dışı bırakma saldırıları vakaları
 • Fiziksel müdehale, sabotaj vakaları
 • Şüpheli işlemin yapıldığı IP tespiti
 • IP şüphelisi’nin teknik açıdan gerçekten o suçu işleyip işlemediği,
 • Kredi kartı dolandırıcılığında, kart kopyalama, ikiz kredi kartı, banka kartı oluşturulup oluşturulmadığı,
 • Kredi kartında alışveriş yapılıp yapılmadığı,
 • Kredi kartı dolandırıcılığı işlemlerinin kim tarafından yapıldığının teknik tespiti
 • Log adli bilişim incelemeleri,
 • Bilişim suçlarının işlendiği cihazlar üzerinde ;bilgisayar adli bilişim incelemesi, hard disk adli bilişim incelemesi, modem adli bilişim incelemesi, cep telefonu adli bilişim incelemesi, tablet adli bilişim incelemesi, sunucu adli bilişim incelemesi / server adli bilişim incelemesi, firewall adli bilişim incelemesi, switch adli bilişim incelemesi, cihazlardaki roll / kural adli bilişim incelemeleri gerçekleştirilmektedir.
 • Bilgisayar ağları ve aygıtlarından faydalanarak işlenen suçlar,
 • Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı vakaları
 • kişişel veya kurumsal verilerin yetkisiz kopyalanması ve bilgi hırsızlığı vakaları
 • Taciz, tehdit, şantaj vb.
 • İzleme, dinleme, takip vakaları

Dava dosyası üzerindeki inceleme yapılarak vaka analizi yapılması, dijital delillerin tespit edilmesi ve adli bilişim standartlarına uygun olarak incelenmesi ve CMK. 67. Ve HMK 293. Maddesi uyarınca uzman görüşü / uzman mütalaası raporlanması hizmetlerini kurumsal ve bireysel müşterilerimiz için tüm hukuki ve etik kuralları ışığında ve tam gizlilik ile yürütmekteyiz.